Кафедра іноземних мов

Мова:

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова для професійної комунікації

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС,

практичних занять 60 год.,

форма контролю  – залік.

Стислий опис дисципліни:

Вибіркова дисципліна «Іноземна мова для професійної комунікації» є продовженням вивчення  іноземної мови в межах бакалаврату. Дисципліна є професійно зорієнтованою, її зміст організовано відповідно до мовних та мовленнєвих умінь, необхідних у різноманітних професійних ситуаціях. Під час вивчення дисципліни передбачено залучення студентів до таких видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їх пізнавальних здібностей; розвивають загальні компетенції з метою зміцнення впевненості студентів як користувачів мови і вдосконалюють комунікативну компетенцію. Моделювання професійних ситуацій, які виникають в іншомовному оточенні, забезпечує розвиток  вмінь висловлюватись та захищати свої погляди в дискусії, наводячи релевантні аргументи , пояснювати точку зору про основні положення теми, вказуючи на переваги та недоліки різних суджень; будувати низку послідовних аргументів, наводячи докази на підтримку або проти певної точки зору; пояснювати проблему та висвітлювати її таким чином, щоб інша сторона в переговорах повинна була поступитися; брати активну участь у неформальній дискусії, коментуючи, висвітлюючи точку зору, оцінюючи альтернативні пропозиції, створюючи гіпотези та реагуючи на гіпотези інших, зберігати свій статус у соціальному дискурсі, спілкуватися  природно й ефективно; розуміти в деталях те, що сказано навіть в умовах шуму; ініціювати розмову та завершувати розмову, виправляти помилки, якщо вони призвели до непорозуміння; помічати власні “улюблені помилки” і свідомо стежити за своєю мовою.

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки студентів:

Вивчення дисципліни  має на меті вдосконалення вмінь набутих під час вивчення нормативної дисципліни «Іноземна мова» та розвиток компетенцій, необхідних для здійснення ефективної комунікації на робочому місці майбутнього фахівця, передбачає, що комунікативні мовні компетенції будуть формуватися для адекватної поведінки в реальних ситуаціях професійного життя, які є загальними для студентів різних спеціальностей.

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування дисципліни:

У студентів вдосконалюються комунікативна мовленнєва компетенції (лінгвістична, соціолінгвістична і прагматична), які забезпечують можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби в умовах іншомовного спілкування в професійному середовищі. Набуття стратегічної, дискурсивної та медіа-компетенції в межах комунікативної мовленнєвої компетенції забезпечать здатність студентів до ведення дискусій за запропонованими професійно-орієнтованими темами, набуття ними навичок практичного володіння стратегій та вмінь, зумовлених професійними потребами; засвоєння методик ефективної обробки інформації з іноземних джерел.

Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії:

Досягнення рівня володіння мовою на рівні В2, який є стандартом для ступеня бакалавра, використання набутих знань в професійних сферах діяльності.

Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану:

Вибіркова дисципліна «Іноземна мова для професійної комунікації»  займає важливе місце в реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, тематично і логічно пов’язана з нормативною дисципліною «Іноземна мова».

Мова викладання – англійська, німецька, французька

Лектор – викладач кафедри за розкладом груп.